since 15 / 07 / 2010
 
 
ข่าวประกาศ

ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางการเทียบเคียงของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ด่วนมาก)
ขอประชาสัมพันธ์ตารางการเทียบเคียงของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) กับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) กับ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) สำหรับนิสิตรหัส 62 ลงไปที่ยังเก็บหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ครบตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาที่เทียบเคียงได้ในภาคการศึกษา 1/2564 เป็นต้นไป
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   งานหลักสูตรสำนักศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2564
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55