since 15 / 07 / 2010
 
 
ข่าวประกาศ
Web 1 | Web 2 | Web 3 | Web 4 | Web 5 | Web 6 New |


  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละรอบเดือน
รายชื่อรอบเดือนตุลาคม 2559 ประกาศแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   งานตรวจสอบและเสนอการสำเร็จการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2558
 

นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) web site กองทะเบียน

MSU-SERVER3-217