since 15 / 07 / 2010
 
 
ข่าวประกาศ
Web 1 | Web 2 | Web 3 | Web 4 | Web 5 | Web 6 New | สำหรับอาจารย์ |

ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ 2561

ระบบบริการการศึกษา
ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต . . .
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215