ภาคเรียนที่ 2/2565

นิสิตระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนเรียนหรือชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มีค่าปรับ 500 บาท

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

ขั้นตอนการขอใบแสดงผลการศึกษาแบบดิจิทัล

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

แนวปฏิบัติการขอเลื่อนรับปริญญา

ปฏิทินการศึกษา 2566 (ฉบับย่อ)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566

Academic Calendar 2023

ปฏิทินการศึกษา 2565 (ฉบับย่อ)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565

Academic Calendar 2022

วันรับเอกสารสำคัญ(ฉบับจบ)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การสำเร็จการศึกษา

ปฏิทินการเสนอนุมัติการสำเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต . . .
 สำหรับนิสิตปัจจุบัน
 
 ปฏิทินการศึกษา 2564 (ฉบับย่อ)
 ปฏิทินการศึกษา 2564 (ฉบับเต็ม)
 ปฏิทินการศึกษา 2563 (ฉบับย่อ)
 ปฏิทินการศึกษา 2563 (ฉบับเต็ม)
 Academic Calendar 2021
 คู่มือระบบบริการการศึกษา
 สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา
 
เวลา อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 

ติดต่อ :
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา : (reg@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ และรหัสผ่าน
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ : นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เฉพาะระบบไม่ตัดยอดหนี้เท่านั้น
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ : นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) เฉพาะแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่ ระบบคำร้องออนไลน์
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th