วิทยาเขต มหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  25/9/2566 - 1/10/2566 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
            
 
อังคาร
 
            
พุธ          0303672
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 18:00:00 - 21:00:00
          0303672
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 18:00:00 - 21:00:00
 
พฤหัสบดี
 
            
ศุกร์        0301526
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
  
        0301526
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
  
        0303605
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
  
        0303605
(2) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
  
อาทิตย์ 0301565
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0301567
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     
 0301565
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0301567
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     
 0303611
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0303615
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet