วิทยาเขต มหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  5/12/2565 - 11/12/2565 
 
Day/Time
 
10:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ 0505705
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0505701
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
  
อังคาร    0505732
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 
พุธ 0505711
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
     
พฤหัสบดี    0505706
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
  
ศุกร์ 0505741
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0505708
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0505707
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet