วิทยาเขต มหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 ระหว่าง  17/6/2567 - 23/6/2567 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 0602104
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 7:00:00 - 12:00:00
     0301539
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   0303497
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     0301539
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   0303497
(1) 2,
L17
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     0307801
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0307801
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0307823
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0307823
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
อังคาร   0301211
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0301231
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 0307828
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   0301211
(1) 1,
L17
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0301231
(1) 2,
L17
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 0307828
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
พุธ   0300916
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0307819
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 0301528
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   0300916
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0307819
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 0301528
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0303602
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0303602
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0307512
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0307512
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0307933
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0307933
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
พฤหัสบดี          0301515
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0301515
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0303626
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0303626
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0307504
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0307504
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
ศุกร์       0303604
(1) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:00:00
 0303605
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
 0301511
(2) 1,
L8
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
       0303604
(1) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:00:00
 0303605
(2) 1,
L8
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
 0301511
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0303701
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0307830
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
          0307830
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
เสาร์   0303711
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0303601
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 0307835
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   0303711
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0303601
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 0307835
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   0303737
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0307804
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 0307853
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   0303737
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0307804
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 0307853
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
       0307821
(6) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
   
       0307821
(6) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
   
       0307831
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
   
       0307831
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
   
อาทิตย์   0307510
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     0307838
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
   0307510
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
     0307838
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00
           0803594
(36) 3,
L5
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet