หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรอักษรย่อหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ   
  1015504ภาษาจีน Chin1364 2.00
  1015801ภาษาไทย TI1444 2.00
  1015803ภาษาอังกฤษ EG1384 2.00
  1015810การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
  1015811ประวัติศาสตร์ HI1304 2.00
  1015812ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ LP1404 2.00
  1015815ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC1384 2.00
  1015816ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1354 2.00
  1015907ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร GRM1324 2.00
  1015908ภาษาญี่ปุ่น Jap1364 2.00
  1015909ภาษาฝรั่งเศส FR1364 2.00
  1016001ภาษาไทย TI1444 2.00
  1016003ภาษาไทย (ภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศ) TI1444 2.00
  1016004ภาษาจีน Chin1364 2.00
  1016012ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ LMC1304 2.00
  1016103ภาษาอังกฤษ EG1324 2.00
  1016110การพัฒนาชุมชนและสังคม CSD1364 2.00
  1016111ประวัติศาสตร์ HI1304 2.00
  1016114ภาษาเกาหลี Kr1234 2.00
  1016115ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC1414 2.00
  1016116ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1354 2.00
  1016118ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร) ALC-KH1414 2.00
  1016120ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) ALC-LAO1414 2.00
  1016121ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) ALC-VIN1414 2.00
  1016301ภาษาไทย TI1444 2.00
  1016303ภาษาอังกฤษ EG1324 2.00
  1016304ภาษาจีน Chin1364 2.00
  1016307ภูมิศาสตร์ Geo1324 2.00
  1016309ภาษาฝรั่งเศส FR1364 2.00
  1016310การพัฒนาชุมชนและสังคม CSD1364 2.00
  1016311ประวัติศาสตร์ HI1304 2.00
  1016312ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ LMC1304 2.00
  1016315ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC1414 2.00
  1016316ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1354 2.00
  1016318ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร) ALC-KH1414 2.00
  1016320ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) ALC-LAO1414 2.00
  1016321ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) ALC-VIN1414 2.00
  1016323ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) OL1244 2.00
  1016324ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) OL1244 2.00
  1016409ภาษาฝรั่งเศส FR1364 2.00
  1016421ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) ALC-VIN1414 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ   
  2015801ภาษาไทย TI1444 2.00
  2015803ภาษาอังกฤษ EG1384 2.00
  2015810การพัฒนาชุมชน CD1304 2.00
  2015814ภาษาเกาหลี Kr1304 2.00
  2015815ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC1384 2.00
  2015816ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1354 2.00
  2015907ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร GRM1324 2.00
  2015908ภาษาญี่ปุ่น Jap1364 2.00
  2015909ภาษาฝรั่งเศส FR1364 2.00
  2016001ภาษาไทย TI1444 2.00
  2016004ภาษาจีน Chin1364 2.00
  2016012ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ LMC1304 2.00
  2016103ภาษาอังกฤษ EG1324 2.00
  2016110การพัฒนาชุมชนและสังคม CSD1364 2.00
  2016111ประวัติศาสตร์ HI1304 2.00
  2016114ภาษาเกาหลี Kr1234 2.00
  2016115ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) EIC1414 2.00
  2016116ภาษาอังกฤษธุรกิจ BE1354 2.00
  2016118ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเขมร) ALC-KH1414 2.00
  2016121ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม) ALC-VIN1414 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ   
  5016004การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 ELT442 3.00
  5016103ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา แผน ก แบบ ก2 RWD422 3.00
  5016201การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 ELT392 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ   
  6015614ภาษาไทย แบบ 2.1 TH543 3.00
  6016102ภาษาไทย แบบ 2.1 TH543 3.00
  6016104ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา แบบ 2.1 RWD543 3.00
  6016302การสอนภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 ELT513 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ   
  8015603ภาษาไทย (สายวรรณคดี) แผน ก แบบ ก 2 TI402 3.00
  8016004การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 ELT442 3.00
  8016101ภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 TI382 3.00
  8016102การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย แผน ก แบบ ก2 Thai.Teach362 3.00
  8016103ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา แผน ก แบบ ก2 RWD422 3.00
  8016104ภาษาไทย (กลุ่มภาษา) แผน ก แบบ ก2 TI382 3.00
  8016105ภาษาไทย (กลุ่มวรรณคดี) แผน ก แบบ ก2 TI382 3.00
  8016201การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 ELT392 3.00
  8016301ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 English362 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ   
  9016104ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา แบบ 2.1 RWD543 3.00
  9016302การสอนภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 ELT513 3.00
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55