0166260Introduction to Korean Culture
วัฒนธรรมเกาหลีเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วรรณคดี วรรณกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี จิตรกรรม และศิลปะแขนงอื่นๆ ของเกาหลี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว


Korean literature, literary works, dance, music, painting and other aspects of Korean arts, which are unique in characteristics.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54