0166260Introduction to Korean Culture
วัฒนธรรมเกาหลีเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วรรณคดี วรรณกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี จิตรกรรม และศิลปะแขนงอื่นๆ ของเกาหลี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว


Korean literature, literary works, dance, music, painting and other aspects of Korean arts, which are unique in characteristics.