0165319Development of Vietnamese Literature
พัฒนาการวรรณกรรมเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการวรรณกรรมเวียดนาม ลักษณะวรรณกรรมเวียดนามประเภทต่างๆ ลักษณะเด่นของวรรณกรรมเวียดนามในแต่ละยุค ศึกษาวรรณกรรมเวียดนามคัดสรร


Development of Vietnamese literature, different genres of Vietnamese literature, outstanding characteristics of Vietnamese literature in each period, study of selected Vietnamese literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54