0165319Development of Vietnamese Literature
พัฒนาการวรรณกรรมเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการวรรณกรรมเวียดนาม ลักษณะวรรณกรรมเวียดนามประเภทต่างๆ ลักษณะเด่นของวรรณกรรมเวียดนามในแต่ละยุค ศึกษาวรรณกรรมเวียดนามคัดสรร


Development of Vietnamese literature, different genres of Vietnamese literature, outstanding characteristics of Vietnamese literature in each period, study of selected Vietnamese literature