0104431Museum for Local Development
พิพิธภัณฑ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ การปลุกจิตสำนึกในคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการในงานพิพิธภัณฑ์


Development of learning process to raise the awareness in local value and importance by using the museum work
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet