0104431Museum for Local Development
พิพิธภัณฑ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ การปลุกจิตสำนึกในคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการในงานพิพิธภัณฑ์


Development of learning process to raise the awareness in local value and importance by using the museum work