หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ลาวศึกษา แบบ 2(2)

 1   รายวิชา (Course Work)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1   หมวดรายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126701-3 Seminar on Indo-China History and Civilization
 สัมมนาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอินโดจีน
3 (3-0-6)
0126702-3 Seminar on Research Status of Mae-Khong Delta Study
 สัมมนาสถานภาพการวิจัยลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0146701-1 Seminar on Laotian Language
 สัมมนาภาษาลาว
3 (3-0-6)
0146702-1 Seminar on Research status of Laotian Language and Literature
 สัมมนาสถานภาพการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม
3 (3-0-6)
0146703-1 Seminar on Individual Works
 สัมมนาผลงานเฉพาะบุคคล
3 (3-0-6)
0146704-1 Seminar on Regional Literature of Laos
 สัมมนากระบวนทัศน์การวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0146705-1 Seminar on Laos Contemporary Literature
 สัมมนาวรรณกรรมลาวปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0146706-1 Seminar on the Research Paradigm Process in Folklore
 สัมมนากระบวนทัศน์การวิจัยทางคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0146707-1 Inscription, Manuscripts and Ancient Documents in Lao
 จารึกและเอกสารโบราณในลาว
3 (3-0-6)
0146708-1 Seminar on the Laotian Economy and Society
 สัมมนาเศรษฐกิจและสังคมลาว
3 (3-0-6)
0146709-1 Seminar on the Ethnology in Laos
 สัมมนาชาติพันธุ์วิทยาในลาว
3 (3-0-6)
0146710-1 Seminar on Laotian Politics
 สัมมนาการเมืองการปกครองลาว
3 (3-0-6)
0146711-1 Seminar on Laotian Laws
 สัมมนากฎหมายลาว
3 (3-0-6)
0146712-1 Seminar on International Relations of Laos
 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของลาว
3 (3-0-6)
0146713-1 Seminar on Current Laotian Society and Culture
 สัมมนาสังคมและวัฒนธรรมลาวปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0146714-1 Seminar on Laotian Culture
 สัมมนาวัฒนธรรมลาว
3 (3-0-6)
0146715-1 Seminar on the Plays and Performing Arts in Lao
 สัมมนาการละเล่นและศิลปะการแสดงลาว
3 (3-0-6)
0146716-1 Seminar on the Religious Influence on Laotian Society
 สัมมนาอิทธิพลของศาสนาต่อสังคมลาว
3 (3-0-6)
0146717-1 Seminar on the Tribal Culture in Laos
 สัมมนาวัฒนธรรมชนเผ่าในลาว
3 (3-0-6)
0146718-1 Seminar on Laotian Fine Arts
 สัมมนาศิลปกรรมลาว
3 (3-0-6)
0146719-1 Seminar on Laotian Architecture
 สัมมนาสถาปัตยกรรมลาว
3 (3-0-6)
0146720-1 Seminar on Historical Arts and Archeology of Lao
 สัมมนาประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีลาว
3 (3-0-6)

 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0146796-1 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55