หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ลาวศึกษา แบบ 2(2)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชา (Course Work)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1   หมวดรายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126701 Seminar on Indo-China History and Civilization
 สัมมนาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอินโดจีน
3 (3-0-6)
0126702 Seminar on Research Status of Mae-Khong Delta Study
 สัมมนาสถานภาพการวิจัยลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0146701 Seminar on Laotian Language
 สัมมนาภาษาลาว
3 (3-0-6)
0146702 Seminar on Research status of Laotian Language and Literature
 สัมมนาสถานภาพการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม
3 (3-0-6)
0146703 Seminar on Individual Works
 สัมมนาผลงานเฉพาะบุคคล
3 (3-0-6)
0146704 Seminar on Regional Literature of Laos
 สัมมนากระบวนทัศน์การวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0146705 Seminar on Laos Contemporary Literature
 สัมมนาวรรณกรรมลาวปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0146706 Seminar on the Research Paradigm Process in Folklore
 สัมมนากระบวนทัศน์การวิจัยทางคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0146707 Inscription, Manuscripts and Ancient Documents in Lao
 จารึกและเอกสารโบราณในลาว
3 (3-0-6)
0146708 Seminar on the Laotian Economy and Society
 สัมมนาเศรษฐกิจและสังคมลาว
3 (3-0-6)
0146709 Seminar on the Ethnology in Laos
 สัมมนาชาติพันธุ์วิทยาในลาว
3 (3-0-6)
0146710 Seminar on Laotian Politics
 สัมมนาการเมืองการปกครองลาว
3 (3-0-6)
0146711 Seminar on Laotian Laws
 สัมมนากฎหมายลาว
3 (3-0-6)
0146712 Seminar on International Relations of Laos
 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของลาว
3 (3-0-6)
0146713 Seminar on Current Laotian Society and Culture
 สัมมนาสังคมและวัฒนธรรมลาวปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0146714 Seminar on Laotian Culture
 สัมมนาวัฒนธรรมลาว
3 (3-0-6)
0146715 Seminar on the Plays and Performing Arts in Lao
 สัมมนาการละเล่นและศิลปะการแสดงลาว
3 (3-0-6)
0146716 Seminar on the Religious Influence on Laotian Society
 สัมมนาอิทธิพลของศาสนาต่อสังคมลาว
3 (3-0-6)
0146717 Seminar on the Tribal Culture in Laos
 สัมมนาวัฒนธรรมชนเผ่าในลาว
3 (3-0-6)
0146718 Seminar on Laotian Fine Arts
 สัมมนาศิลปกรรมลาว
3 (3-0-6)
0146719 Seminar on Laotian Architecture
 สัมมนาสถาปัตยกรรมลาว
3 (3-0-6)
0146720 Seminar on Historical Arts and Archeology of Lao
 สัมมนาประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีลาว
3 (3-0-6)

 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0146796 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)