หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : เขมรศึกษา แบบ 1(2)

 1   รายวิชา (Course Work)หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   หมวดรายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126797-1 Thesis
 วิทยานิพนธ์
48 (0-0-0)

 3   รายวิชาพื้นฐานวัดความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126203-1 Khmer History, Art, and Civilization
 ประวัติศาสตร์ ศิลปะและอารยธรรมเขมร
3 (3-0-6)
0126205-1 Khmer Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0126407-1 Advanced Khmer Grammar
 ไวยากรณ์เขมรขั้นสูง
3 (3-0-6)
0126500-1 Communicative Khmer Skills
 ทักษะภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55