หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : เขมรศึกษา แบบ 1(2)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชา (Course Work)หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   หมวดรายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126797 Thesis
 วิทยานิพนธ์
48 (0-0-0)

 3   รายวิชาพื้นฐานวัดความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126203 Khmer History, Art, and Civilization
 ประวัติศาสตร์ ศิลปะและอารยธรรมเขมร
3 (3-0-6)
0126205 Khmer Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0126407 Advanced Khmer Grammar
 ไวยากรณ์เขมรขั้นสูง
3 (3-0-6)
0126500 Communicative Khmer Skills
 ทักษะภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)