หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001-1 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002-1 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003-1 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004-1 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005-1 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006-1 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001-1 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002-1 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003-1 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004-1 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005-1 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001-1 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002-1 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003-1 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004-1 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005-1 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001-1 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002-1 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003-1 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004-1 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001-1 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002-1 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004-1 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005-1 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006-1 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007-1 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008-1 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009-1 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010-1 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011-1 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013-1 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014-1 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016-1 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1   พื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161601-2 Basic Oral English
 การพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0161602-2 Basic English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (1-4-4)
0161603-2 English Reading Techniques
 เทคนิคอ่านภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
0161604-1 Oral English 1
 การพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
0166101-1 Basic Writing
 การเขียนพื้นฐาน
2 (1-2-3)
0166103-2 Art of Creating Subjects
 ศิลปะการสร้างสรรค์ประเด็น
2 (1-2-3)
0166104-1 Critical Reading
 การอ่านเชิงวิจารณ์
2 (2-0-4)
0166105-1 Art of Presentation
 ศิลปะการนำเสนอ
2 (1-2-3)
0166107-1 Theories of Communication and Mass Communication
 ทฤษฎีการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
0166108-1 Creative Thinking Formation
 การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0166109-1 Art for Designing Printed Media
 ศิลปะเพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
2 (1-2-3)
0166110-1 Principles of Journalism
 หลักวารสารศาสตร์
2 (2-0-4)
0166111-2 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0166202-1 Current Problems in Using Thai
 ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0166206-1 Psychology Communications
 จิตวิทยาการสื่อสาร
2 (2-0-4)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 50
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0166216-1 Contemporary Literature
 วรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0166217-1 Introduction to News Writing
 การเขียนข่าวเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0166218-1 Article and Editorial Writing
 การเขียนบทความและบทบรรณาธิการ
3 (2-2-5)
0166219-1 Legal Issues and Mass Media Ethics
 ประเด็นทางกฎหมายและจรรยาบรรณในงานสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
0166220-1 Art of Copy Editing
 ศิลปะการบรรณาธิกร
3 (2-2-5)
0166223-1 Introduction to Printed Media Design
 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
2 (1-2-3)
0166225-1 Introduction to Photography
 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0166227-1 Art of Interview for Writing
 ศิลปะการสัมภาษณ์เพื่อการเขียน
3 (2-2-5)
0166312-1 Feature Writing
 การเขียนสารคดี
3 (2-2-5)
0166313-1 Literary Criticism 1
 วรรณคดีวิจารณ์ 1
2 (2-0-4)
0166314-1 Literary Criticism 2
 วรรณคดีวิจารณ์ 2
2 (2-0-4)
0166315-1 Short Story Writing
 การเขียนเรื่องสั้น
3 (2-2-5)
0166321-1 Marketing for Printed Media Business
 การตลาดเพื่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)
0166322-1 Printed Media Research
 การวิจัยงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
0166324-1 Advanced Printed Media Design
 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
0166326-1 Photography for Printed Media
 การถ่ายภาพเพื่องานสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
0196499-1 Internship
 การฝึกประสบการณ์
6 (1-12-12)
0199499-11 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0166028-1 Drama Writing
 การเขียนบทละคร
2 (1-2-3)
0166029-1 Children’s and Youth Literature Writing
 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (1-2-3)
0166030-1 Development of Thai Literature
 พัฒนาการวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0166031-1 Review of Classical Literature
 ปริทัศน์วรรณกรรมสากล
2 (2-0-4)
0166032-1 Art of Thinking and Writing Words for Mass Media
 ศิลปะการคิดและการเขียนคำเพื่องานสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
0166033-1 Writing Miscellaneous Column
 การเขียนคอลัมน์เบ็ดเตล็ด
2 (1-2-3)
0166034-1 Theories of Media Criticism
 ทฤษฎีการวิพากษ์สื่อ
2 (2-0-4)
0166035-1 Theories of Photo Interpretation
 ทฤษฎีการสื่อความหมายด้วยภาพ
2 (2-0-4)
0166036-1 Translation Editing
 การบรรณาธิกรงานแปล
2 (1-2-3)
0166037-1 Analysis of Current Events and Circumstances
 การวิเคราะห์เหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน
2 (1-2-3)
0166038-1 Book Production
 การผลิตหนังสือเล่ม
2 (1-2-3)
0166039-1 Newspaper Production
 การผลิตหนังสือพิมพ์
3 (2-2-5)
0166040-1 Magazine Production
 การผลิตนิตยสาร
3 (2-2-5)
0166041-1 Local Printed Media Development
 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0166042-1 Printed Media Seminar
 การสัมมนาสื่อสิ่งพิมพ์
2 (1-2-3)
0166043-1 Understanding the Media
 ความรู้เท่าทันสื่อ
2 (2-0-4)
0166044-1 Advanced News Writing
 การเขียนข่าวขั้นสูง
2 (1-2-3)
0166045-1 Picture Book Production
 การผลิตหนังสือภาพ
2 (1-2-3)
0166046-1 Advertising Designs for Printed Media
 การออกแบบโฆษณาเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
2 (1-2-3)
0166047-1 Poetry Writing
 การเขียนกวีนิพนธ์
2 (1-2-3)

 3   หมวดวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116101-2 Elementary Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116102-2 Elementary Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0116201-2 Intermediate Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116202-2 Intermediate Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0163110-1 Elementary Korean Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
2 (1-2-3)
0163111-1 Elementary Korean Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
2 (1-2-3)
0163160-1 Korean Listening Comprehension
 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163163-1 Korean Reading for Comprehension
 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163170-1 Korean Conversation in Daily Life 1
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1
2 (1-2-3)
0163172-1 Foundation of Korean Writing
 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี
2 (1-2-3)
0164405-1 Japanese for Business Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0165101-1 Khmer in Daily life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165102-1 Khmer for Communication and Culture
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
0165103-1 Khmer for Specific Purposes
 ภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165104-1 Khmer for Academic Purposes
 ภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)
0165105-1 Advance Khmer
 ภาษาเขมรขั้นสูง
3 (2-2-5)
0165201-2 Myanmar 1
 ภาษาพม่า 1
2 (1-2-3)
0165202-2 Byanmar 2
 ภาษาพม่า 2
2 (1-2-3)
0165203-2 Byanmar Language and Culture
 สัทศาสตร์ภาษาพม่า
2 (1-2-3)
0165210-2 Myanmar Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2 (1-2-3)
0165211-2 Byanmar for Academic Purposes
 การเขียนภาษาพม่าเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
2 (1-2-3)
0165301-1 Basic Laos
 ภาษาลาวพื้นฐาน
2 (1-2-3)
0165302-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165303-1 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (1-2-3)
0165304-2 Vietnamese for Academic Purposes
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
2 (1-2-3)
0165304-1 Lao for Specific Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
3 (2-2-5)
0165305-1 Lao for Academic Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)
0165401-2 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165402-2 Vietnamese for Communication and Culture
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
0165403-2 Vietnamese for Specific Language
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0186301-1 Elementary Japanese Grammar 1
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
3 (2-2-5)
0186302-1 Elementary Japanese Grammar 2
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
3 (2-2-5)
0186311-1 Listening and Speaking in Japanese 1
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0186312-1 Listening and Speaking in Japanese 2
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0186405-2 Advanced Vietnamese
 ภาษาเวียดนามขั้นสูง
2 (1-2-3)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55