หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1   พื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161601 Basic Oral English
 การพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0161602 Basic English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (1-4-4)
0161603 English Reading Techniques
 เทคนิคอ่านภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
0161604 Oral English 1
 การพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
0166101 Basic Writing
 การเขียนพื้นฐาน
2 (1-2-3)
0166103 Art of Creating Subjects
 ศิลปะการสร้างสรรค์ประเด็น
2 (1-2-3)
0166104 Critical Reading
 การอ่านเชิงวิจารณ์
2 (2-0-4)
0166105 Art of Presentation
 ศิลปะการนำเสนอ
2 (1-2-3)
0166107 Theories of Communication and Mass Communication
 ทฤษฎีการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
0166108 Creative Thinking Formation
 การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0166109 Art for Designing Printed Media
 ศิลปะเพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
2 (1-2-3)
0166110 Principles of Journalism
 หลักวารสารศาสตร์
2 (2-0-4)
0166111 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0166202 Current Problems in Using Thai
 ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0166206 Psychology Communications
 จิตวิทยาการสื่อสาร
2 (2-0-4)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 50
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0166216 Contemporary Literature
 วรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0166217 Introduction to News Writing
 การเขียนข่าวเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0166218 Article and Editorial Writing
 การเขียนบทความและบทบรรณาธิการ
3 (2-2-5)
0166219 Legal Issues and Mass Media Ethics
 ประเด็นทางกฎหมายและจรรยาบรรณในงานสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
0166220 Art of Copy Editing
 ศิลปะการบรรณาธิกร
3 (2-2-5)
0166223 Introduction to Printed Media Design
 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
2 (1-2-3)
0166225 Introduction to Photography
 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0166227 Art of Interview for Writing
 ศิลปะการสัมภาษณ์เพื่อการเขียน
3 (2-2-5)
0166312 Feature Writing
 การเขียนสารคดี
3 (2-2-5)
0166313 Literary Criticism 1
 วรรณคดีวิจารณ์ 1
2 (2-0-4)
0166314 Literary Criticism 2
 วรรณคดีวิจารณ์ 2
2 (2-0-4)
0166315 Short Story Writing
 การเขียนเรื่องสั้น
3 (2-2-5)
0166321 Marketing for Printed Media Business
 การตลาดเพื่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)
0166322 Printed Media Research
 การวิจัยงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
0166324 Advanced Printed Media Design
 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
0166326 Photography for Printed Media
 การถ่ายภาพเพื่องานสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
0196499 Internship
 การฝึกประสบการณ์
6 (1-12-12)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0166028 Drama Writing
 การเขียนบทละคร
2 (1-2-3)
0166029 Children’s and Youth Literature Writing
 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (1-2-3)
0166030 Development of Thai Literature
 พัฒนาการวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0166031 Review of Classical Literature
 ปริทัศน์วรรณกรรมสากล
2 (2-0-4)
0166032 Art of Thinking and Writing Words for Mass Media
 ศิลปะการคิดและการเขียนคำเพื่องานสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
0166033 Writing Miscellaneous Column
 การเขียนคอลัมน์เบ็ดเตล็ด
2 (1-2-3)
0166034 Theories of Media Criticism
 ทฤษฎีการวิพากษ์สื่อ
2 (2-0-4)
0166035 Theories of Photo Interpretation
 ทฤษฎีการสื่อความหมายด้วยภาพ
2 (2-0-4)
0166036 Translation Editing
 การบรรณาธิกรงานแปล
2 (1-2-3)
0166037 Analysis of Current Events and Circumstances
 การวิเคราะห์เหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน
2 (1-2-3)
0166038 Book Production
 การผลิตหนังสือเล่ม
2 (1-2-3)
0166039 Newspaper Production
 การผลิตหนังสือพิมพ์
3 (2-2-5)
0166040 Magazine Production
 การผลิตนิตยสาร
3 (2-2-5)
0166041 Local Printed Media Development
 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0166042 Printed Media Seminar
 การสัมมนาสื่อสิ่งพิมพ์
2 (1-2-3)
0166043 Understanding the Media
 ความรู้เท่าทันสื่อ
2 (2-0-4)
0166044 Advanced News Writing
 การเขียนข่าวขั้นสูง
2 (1-2-3)
0166045 Picture Book Production
 การผลิตหนังสือภาพ
2 (1-2-3)
0166046 Advertising Designs for Printed Media
 การออกแบบโฆษณาเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
2 (1-2-3)
0166047 Poetry Writing
 การเขียนกวีนิพนธ์
2 (1-2-3)

 3   หมวดวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116101 Elementary Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116102 Elementary Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0116201 Intermediate Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116202 Intermediate Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0163110 Elementary Korean Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
2 (1-2-3)
0163111 Elementary Korean Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
2 (1-2-3)
0163160 Korean Listening Comprehension
 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163163 Korean Reading for Comprehension
 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163170 Korean Conversation in Daily Life 1
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1
2 (1-2-3)
0163172 Foundation of Korean Writing
 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี
2 (1-2-3)
0164405 Japanese for Business Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0165101 Khmer in Daily life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165102 Khmer for Communication and Culture
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
0165103 Khmer for Specific Purposes
 ภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165104 Khmer for Academic Purposes
 ภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)
0165105 Advance Khmer
 ภาษาเขมรขั้นสูง
3 (2-2-5)
0165201 Myanmar 1
 ภาษาพม่า 1
2 (1-2-3)
0165202 Byanmar 2
 ภาษาพม่า 2
2 (1-2-3)
0165203 Byanmar Language and Culture
 สัทศาสตร์ภาษาพม่า
2 (1-2-3)
0165210 Myanmar Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2 (1-2-3)
0165211 Byanmar for Academic Purposes
 การเขียนภาษาพม่าเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
2 (1-2-3)
0165301 Basic Laos
 ภาษาลาวพื้นฐาน
2 (1-2-3)
0165302 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165303 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (1-2-3)
0165304 Vietnamese for Academic Purposes
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
2 (1-2-3)
0165304 Lao for Specific Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
3 (2-2-5)
0165305 Lao for Academic Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)
0165401 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165402 Vietnamese for Communication and Culture
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
0165403 Vietnamese for Specific Language
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0186301 Elementary Japanese Grammar 1
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
3 (2-2-5)
0186302 Elementary Japanese Grammar 2
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
3 (2-2-5)
0186311 Listening and Speaking in Japanese 1
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0186312 Listening and Speaking in Japanese 2
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0186405 Advanced Vietnamese
 ภาษาเวียดนามขั้นสูง
2 (1-2-3)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6