0902314Community Business Marketing
การตลาดธุรกิจชุมชน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาทและความสำคัญของธุรกิจชุมชน ขอบข่าย ระบบการตลาดชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่ทำหน้าที่การตลาดชุมชน ลักษณะของสินค้าชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดของสินค้าชุมชน การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การตลาดสินค้าชุมชน การพัฒนาตลาดสินค้าชุมชน การสร้างความร่วมมือ
และการประสานงานกับหน่วยงานในภาคเอกชนและภาครัฐบาลเพื่อพัฒนาตลาดธุรกิจชุมชน

Roles and the importance of community business; scopes and community marketing system; community marketing ; organizations and working units; natures of community products;
situation analysis; community product marketing ; planning and strategies of community product marketing ; community product development ; joint and cooperation between private sectors and government agencies in developing community products.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55