0808321Processing of Food-Industrial Products 1
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การประเมินคุณภาพและการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการแปรรูป การปฏิบัติแบบเป็นหน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร การบรรจุสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร หลักการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร
ในระดับอุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น การฉายรังสี การใช้ความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟและอินฟราเรด

Evaluation of raw material qualities and preparing for food processing, unit operation in food industry food packaging, principles of food preservation, industrial-food processing using thermal process,
cooling/ freezing, irradiation, microwave and infrared heating
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51