0804491Field Trainng
ฝึกงาน
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต1 (180-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเแกชนไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงเพื่อให้มีประสการณืในการปฏิบัติงาน


Practice in government and private sectors, students are required at least 180 hours, in order to gain experieence in field traning.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215