0804491Field Trainng
ฝึกงาน
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต1 (180-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเแกชนไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมงเพื่อให้มีประสการณืในการปฏิบัติงาน


Practice in government and private sectors, students are required at least 180 hours, in order to gain experieence in field traning.