0804484Energy Conservation in Biological System
การอนุรักษ์พลังงานในะบบชีววิทยา
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบชีวมวลต่อกระบวนการผลิตพลังงาน และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นชีวมวลอย่างมีประสิทธิภาพ


Biomass system for process of energy production and change of light energy to biomass with an efficiency.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215