0804484Energy Conservation in Biological System
การอนุรักษ์พลังงานในะบบชีววิทยา
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบชีวมวลต่อกระบวนการผลิตพลังงาน และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นชีวมวลอย่างมีประสิทธิภาพ


Biomass system for process of energy production and change of light energy to biomass with an efficiency.