0804422Natural Color Technology
เทคโนโลยีของสีธรรมชาติ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สารสีธรรมชาติที่น่าสนใจ เน้นด้านคุณสมบัติทางเคมี การเกิด การจัดจำแนกกลุ่ม การผสมผสานความรู้จากเคมีอินทรีย์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สีธรรมชาติ ชีสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้ชีววิทยาโมเลกุลเพื่อปรับปรุงการผลิตสารสี


Natural colour products interest with an emphasis on their chemistry, occurrence,classification, integration of knowledge chemistry and traditional knowledge to analyze the utility of natural dye, biosynthesis and application of molecular biology to
improve natural coloour production.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215