0804401Biopolymer Technology
เทคโนโลยีโพลีเมอร์ชีวภาพ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างของโพลีเมอร์ชนิดต่าง ๆ กรรมวิธีสังเคราะห์โพลีเมอร์โดยวิธีการทางเคมีและจากจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากโพลีเมอร์


Biopolymers structure, processing of polymer by chemical and microganisms, the ultilization of polymer.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215