0804401Biopolymer Technology
เทคโนโลยีโพลีเมอร์ชีวภาพ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างของโพลีเมอร์ชนิดต่าง ๆ กรรมวิธีสังเคราะห์โพลีเมอร์โดยวิธีการทางเคมีและจากจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากโพลีเมอร์


Biopolymers structure, processing of polymer by chemical and microganisms, the ultilization of polymer.