0804441Fermentation Technology
เทคโนโลยีการหมัก
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
จลศาสตร์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบต่าง ๆ การปรับปรุงเพิ่มผลผลิต การเลือกใช้วัตถุดิบ การคำนวณการฆ่าเชื้อที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมัก การควบคุมกระบวนการหมัก


Microbial growth kinetics in biorectors, product improvement, raw material choosing, stirilization calculation concerning in fermentation process, fermentation controling.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215