0804212Unit Operation in Biotechnology 2
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยชีวภาพ 2
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักกการทำงานและการคำนวนของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ในหน่วยปฎิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพภายหลังกระบวนการผลิต เช่น การตกผลึก การทำแท้ง การสกัด การดูดซึม และการดูดซับสาร การระเหย การถ่ายเทความร้อนด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและที่อาศัยหลักการทางกลศาสตร์
ของไหล การถ่ายเทมวลสารและพลังงาน

Principles of work and culculation of the instruments in downstream bioprocess engineering such as crystralization, drying, extraction, adsorption,evaporlization , heat exchanger and unit operation in fluid mechanic, mass and heat transfer.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215