0804212Unit Operation in Biotechnology 2
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยชีวภาพ 2
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักกการทำงานและการคำนวนของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ในหน่วยปฎิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพภายหลังกระบวนการผลิต เช่น การตกผลึก การทำแท้ง การสกัด การดูดซึม และการดูดซับสาร การระเหย การถ่ายเทความร้อนด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและที่อาศัยหลักการทางกลศาสตร์
ของไหล การถ่ายเทมวลสารและพลังงาน

Principles of work and culculation of the instruments in downstream bioprocess engineering such as crystralization, drying, extraction, adsorption,evaporlization , heat exchanger and unit operation in fluid mechanic, mass and heat transfer.