0803341Food Chemistry
เคมีอาหาร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต4 (3-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของอาหารโดยเน้นทางโครงสร้าง ฟังก์ชั่นและผลกระทบจากกระบวนการแปรรูปอาหาร


Chemical and physical properties of foods emphasis on structure functions and effects of food processing operation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54