0804462Research Project in Biotechnology 2
โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (0-6-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เอกสารงานวิจัย ปฏิบัติการทางด้านเทคโนโยีชีวภาพ วิเคราะห์ข้อมูล เสนอผลการทดลองแลเรียบเรียงเป็นเอกสารงานวิจัย


Biotecnological papers or report, experiment on various topics of current interest in biotechnology, presentations and rewrite the report.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215