0804462Research Project in Biotechnology 2
โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (0-6-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เอกสารงานวิจัย ปฏิบัติการทางด้านเทคโนโยีชีวภาพ วิเคราะห์ข้อมูล เสนอผลการทดลองแลเรียบเรียงเป็นเอกสารงานวิจัย


Biotecnological papers or report, experiment on various topics of current interest in biotechnology, presentations and rewrite the report.