0899101Nutrition
โภชนาการ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสสำคัญของสารอาหารที่มีต่อชีวิตมนุษย์ อิทธิพลของสารอาหาร และอาหารเสริมต่อสุขภาพอนามัย การประเมินภาวะโภชนการ ปัญหาโภชนการ และความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในการปรับปรุงสภาวะโภชนการของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215