0899101Nutrition
โภชนาการ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสสำคัญของสารอาหารที่มีต่อชีวิตมนุษย์ อิทธิพลของสารอาหาร และอาหารเสริมต่อสุขภาพอนามัย การประเมินภาวะโภชนการ ปัญหาโภชนการ และความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในการปรับปรุงสภาวะโภชนการของตนเอง ครอบครัว และชุมชน