0601304Computer for Music II
คอมพิวเตอร์สำหรับดุริยางคศิลป์ 2
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (2-4-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้า เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพลงพื้นฐานการประพันธ์เพลง เรียบเรียงเสียงประสานและช่วยในการบรรเลง 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215