0601304Computer for Music II
คอมพิวเตอร์สำหรับดุริยางคศิลป์ 2
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (2-4-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้า เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพลงพื้นฐานการประพันธ์เพลง เรียบเรียงเสียงประสานและช่วยในการบรรเลง