1404402Research Technique in Nutrition and Food Safety
การวิจัยทางโภชนาการและความปลอดภัยในอาหาร
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระเบียบวิธีการวิจัย เชิงปริมาณ และคุณภาพ ตามขอบข่ายทางโภชนาการและความปลอดภัยในอาหาร การกำหนดหัวข้อและปัญหา การวิจัย การทบทวนเอกสารการวิจัยและตั้งสมมติฐาน วิธีดำเนินการวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผล การสรุปและอภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณ ฝึกปฏิบัติการวิจัยขั้นตอนย่อยๆ และจัดทำเค้าโครงการวิจัย

Research methodology, both qualitative and quantitativeม related to nutrition and food safety scope, research steps eg. proposal writing, research question, study objective and
hypothesis formulation, literature reviewing, data collecting tools development and validating, data collecting methods, statistical analysis and interpretation, writing a research report and presentation and report, ethics and practice.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215