1307302Law on Business Organization
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักเกี่ยวกับประเภท การจัดตั้ง โครงสร้างขององค์กรธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วน บริษัทและบริษัทมหาชนจำกัด การเงิน การระดมทุน การบริหารจัดการ การจัดการภายในและการควบคุมการบริหารจัดการขององค์กรธุรกิจ
การเข้าสู่ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารกับบุคคลภายนอก ความรับผิดทางอาญาขององค์กรธุรกิจ กรรมการและผู้บริหาร

Type, formation, structures of partnership, company and public company limited; finance, fund raising, management, internal management and management control in business organizations, appointment, power,
duty, and liability of directors and executives; relationship among shareholders, directors, executives and third persons, criminal liability of business organizations, directors and executives.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51