1307201Constitution Law and Political Institution
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทำรัฐธรรมนูญ องค์กรต่างๆ ทางการเมือง สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคล ทฤษฏีที่สำคัญ ๆ ของระบบรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น ทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจ ทฤษฎี Judicial Reviews
รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่าง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ

History, meaning, types, and process in constitution making, sovereignty; political institutions; legislative process; constitutional rights, freedom and duties of people; significant theories pertaining to constitutional
such as separation of power theory, judicial reviews theory and philosophy of the other opinions in constitution system.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52