1101006Aesthetics
ปรัชญาสุนทรียศาสตร์
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ขอบเขต และความสัมพันธ์ของคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์กับการสร้างสรรค์ ทฤษฎีของรูปแบบ ทฤษฎีประสบการณ์ และทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ทางสุนทรียะและสุนทรียศาสตร์ของวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ และสถาปัตยกรรม


The meaning, the boundary, the relationship of aesthetic value and creativities incorporating characteristic theory, experience theory, and interactive aesthetic theory of fine art, applied art and architecture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215