1101006Aesthetics
ปรัชญาสุนทรียศาสตร์
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ขอบเขต และความสัมพันธ์ของคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์กับการสร้างสรรค์ ทฤษฎีของรูปแบบ ทฤษฎีประสบการณ์ และทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ทางสุนทรียะและสุนทรียศาสตร์ของวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ และสถาปัตยกรรม


The meaning, the boundary, the relationship of aesthetic value and creativities incorporating characteristic theory, experience theory, and interactive aesthetic theory of fine art, applied art and architecture