หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001007 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)
0012004 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-3-2)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202100 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
0202190 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
0202241 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
0202296 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0203190 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-0)
1404201 Health Behavior
 พฤติกรรมสุขภาพ
3 (3-0-6)
1404202 Public Health Administration
 การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1404301 Biostatistics in Public Health
 ชีวสถิติสาธารณสุข
3 (3-0-6)
1404310 Epidemiology and Nutritional Epidemiology
 วิทยาการระบาดและโภชนระบาดวิทยา
3 (3-0-6)
1404407 Environmental Health
 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1404203 Communication Skill in Food Social Marketing
 การสื่อสารและทักษะตลาดอาหารเชิงสังคม
3 (3-0-6)
1404303 Food Safety 1 ( Microbiology and Illness )
 ความปลอดภัยในอาหาร 1 ( จุลชีววิทยาและความเจ็บป่วย)
4 (3-3-6)
1404306 Food Safety 2 ( Toxicology and Chemical )
 ความปลอดภัยในอาหาร 2 ( พิษวิทยาอาหารและสารเคมี )
4 (3-3-6)
1404307 Nutritional Anthropology and Food Security
 โภชนาการเชิงมนุษยวิทยาและความมั่นคงในอาหาร
3 (3-0-6)
1404308 Analysis of Food and Food Composition
 การวิเคราะห์อาหารและส่วนประกอบของอาหาร
3 (2-3-4)
1404311 Community Nutrition and Dietetics
 โภชนาการชุมชนและโภชนบำบัด
3 (3-0-6)
1404402 Research Technique in Nutrition and Food Safety
 การวิจัยทางโภชนาการและความปลอดภัยในอาหาร
3 (2-3-4)
1404405 Seminar in Special problem in Nutrition and Food Safety Management
 สัมมนาเฉพาะทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
2 (1-3-2)
1404413 Independent Study in Food Safety and its Management
 การศึกษาอิสระในความปลอดภัยในอาหารและการจัดการ
2 (0-0-6)
1404419 Professional Field Practicum 2
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ( สำหรับต่อเนื่อง 2 ปี )
2 (0-0-60)
1404420 Manufacture of Safe Food
 การผลิตอาหารปลอดภัย
3 (2-3-4)
1404421 Chemistry in Food and Food Ingredient
 เคมีในอาหารและส่วนผสมในอาหาร
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 4
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52