วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  21/6/2564 - 27/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 0909202
(3) 13,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
 0909303
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:55:00
 0901445
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
 0907105
(3) 19,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
อังคาร 0901321
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
 0901251
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:55:00
 0909202
(3) 12,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
   
พุธ 0901321
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
 0901311
(3) 9,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:55:00
 0909202
(3) 10,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
   
พฤหัสบดี 0901412
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
 0901321
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:55:00
 0901331
(3) 10,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
   
ศุกร์ 0901321
(3) 9,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
    0901412
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
   
เสาร์ 0901101
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ