วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารกลุ่มวิจัยและปฏิบัติการ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  2/10/2566 - 8/10/2566 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์  1605650
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
 1605650
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  1605602
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 1605602
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
 1605702
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
 1605702
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
อังคาร 1605649
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
 1605649
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  1605607
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 1605607
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
 1605724
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:00:00
 1605724
(3) 1,
L9
เวลาเรียน : 19:00:00 - 21:00:00
พุธ       1605633
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
     
พฤหัสบดี  1605644
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
      1605704
(1) 1,
L9
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:00:00
   
 
ศุกร์
 
             

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต