วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปลีคลินิก (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
 ห้อง
 คุณลักษณะ ห้องประชุมคณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  8/8/2565 - 14/8/2565 
 
Day/Time
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
     
อังคาร 1401431
(2) 82,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:00:00
 1401431
(2) 82,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00
  
 
พุธ
 
     
 
พฤหัสบดี
 
     
ศุกร์   1401431
(2) 81,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
 1401431
(2) 81,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:00:00

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต