วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารศิลปกรรมศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  11/12/2566 - 17/12/2566 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
           
อังคาร  2408106
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  2408104
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
 
   2401103
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
      
พุธ   2401105
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  2401110
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
 
พฤหัสบดี  2408107
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  2401104
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
  
ศุกร์  2408105
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
  2401108
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:00:00
 
เสาร์ 2408108
(48) 1,
L6
เวลาเรียน : 7:00:00 - 12:00:00
  2408109
(36) 1,
L6
เวลาเรียน : 13:00:00 - 18:00:00
อาทิตย์ 2401201
(12) 1,
L5
เวลาเรียน : 7:00:00 - 12:00:00
      
 2401201
(12) 1,
L8
เวลาเรียน : 7:00:00 - 12:00:00
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต