วิทยาเขต มหาสารคาม ตึกวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์  0542302
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0563306
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 
อังคาร  0502101
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0512201
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 
พุธ  0512205
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0512205
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 
พฤหัสบดี  0512402
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
  0512208
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0512208
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
ศุกร์ 0566304
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00
    0506703
(3) 2,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต