วิทยาเขต มหาสารคาม ห้องเรียนออนไลน์วิชาศึกษาทั่วไป
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  9/5/2564 - 15/5/2564 
 
Day/Time
 
10:00-11:0011:00-12:00
 
จันทร์
 
  
 
อังคาร
 
  
 
พุธ
 
  
 
พฤหัสบดี
 
  
 
ศุกร์
 
  
เสาร์ 0031001
(2) 1,
EXAM
เวลาเรียน : 10:15:00 - 11:50:00
 0031001
(2) 2,
EXAM
เวลาเรียน : 10:15:00 - 11:50:00
 0031001
(2) 3,
EXAM
เวลาเรียน : 10:15:00 - 11:50:00
 0041001
(2) 1,
EXAM
เวลาเรียน : 10:15:00 - 11:50:00
 0041001
(2) 3,
EXAM
เวลาเรียน : 10:15:00 - 11:50:00

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
15 พ.ค. 256410:15-11:55สอบกลางภาค
0031001 : Daily English Conversation กลุ่ม 1
15 พ.ค. 256410:15-11:55สอบกลางภาค
0031001 : Daily English Conversation กลุ่ม 2
15 พ.ค. 256410:15-11:55สอบกลางภาค
0031001 : Daily English Conversation กลุ่ม 3
15 พ.ค. 256410:15-11:55สอบกลางภาค
0041001 : Preparatory English กลุ่ม 1
15 พ.ค. 256410:15-11:55สอบกลางภาค
0041001 : Preparatory English กลุ่ม 3
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55