วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  18/9/2566 - 24/9/2566 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00
 
จันทร์
 
    
 
อังคาร
 
    
 
พุธ
 
    
 
พฤหัสบดี
 
    
ศุกร์ 0801795
(36) 1,
L6
เวลาเรียน : 8:00:00 - 12:00:00
เสาร์  0801794
(48) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00
อาทิตย์  0801795
(36) 1,
L9
เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet