วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์ 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 ระหว่าง  23/10/2566 - 29/10/2566 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จันทร์
 
        
 
อังคาร
 
        
 
พุธ
 
        
พฤหัสบดี 0202100
(3) 5,
EXAM
เวลาเรียน : 8:30:00 - 11:30:00
  0202103
(3) 2,
EXAM
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
 0204104
(3) 2,
EXAM
เวลาเรียน : 8:30:00 - 11:30:00
  0202103
(3) 3,
EXAM
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     0204101
(3) 7,
EXAM
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
ศุกร์     0202299
(1) 1,
EXAM
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00
     0203110
(3) 4,
EXAM
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
27 ต.ค. 256613:00-16:00สอบปลายภาค
0202299 : Quantitative Chemical Analysis Laboratory กลุ่ม 1
27 ต.ค. 256613:00-16:00สอบปลายภาค
0203110 : Biology 1 กลุ่ม 4
26 ต.ค. 256608:30-11:30สอบปลายภาค
0202100 : General Chemistry กลุ่ม 5
26 ต.ค. 256608:30-11:30สอบปลายภาค
0204104 : Fundamental Physics กลุ่ม 2
26 ต.ค. 256613:00-16:00สอบปลายภาค
0202103 : Principles of Chemistry 1 กลุ่ม 2
26 ต.ค. 256613:00-16:00สอบปลายภาค
0202103 : Principles of Chemistry 1 กลุ่ม 3
26 ต.ค. 256613:00-16:00สอบปลายภาค
0204101 : Physics 1 กลุ่ม 7
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet