วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์ 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 ระหว่าง  9/6/2567 - 15/6/2567 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์   0202100
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0204101
(3) 10,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0204101
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
   0202100
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0204101
(3) 10,
L17
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0204101
(3) 6,
L17
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
อังคาร 0202376
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
 0045003
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:00:00
 0204101
(3) 10,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:00:00
  0202372
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0043001
(2) 13,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
    0204101
(3) 10,
L17
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:00:00
  0202373
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
  
พุธ 0202100
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
 0202100
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
 0202103
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0203110
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0203110
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
 0202100
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
     0203110
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0203110
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
พฤหัสบดี 0202103
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
  0202321
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00
  0201446
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0203110
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
 
      0201446
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0203110
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:00:00
 
ศุกร์ 0202100
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
 0203110
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
 0202100
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:00:00
 0202241
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:00:00
  0202100
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
 0045003
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00
 0202100
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:00:00
 0203110
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00
 0202100
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:00:00
 0202241
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:00:00
  0202100
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00
  
    0202241
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:00:00
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet